• ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)
  เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักประชาสัมพันธ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างเครื่องกล
นายช่างผังเมือง
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
นิติกร
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรโยธา