ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล โดยกองคลัง หรือส่วนราชการอื่น ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือวัสดุ คงทน ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยได้กำหนดการให้ยืมพัสดุ ขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือให้เป้นแนวทางปฏิบัติตามนัยแห่งระเบียบข้างต้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน