ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของผู้บริหาร
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (..2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล  จึงได้กำหนดเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ขึ้น  เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับอื่น ๆ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน