ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลใสสะอาด 2564”
  รายละเอียด :

 ด้วย จังหวัดยะลาได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดยะลา  ใสสะอาด 2564”  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับของจังหวัดยะลาทราบและถือปฏิบัติ และองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  นั้น

 องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล  จึงขอประกาศเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลใสสะอาด 2564” ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตาม รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน