ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  รายละเอียด :

เรียนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับจากวันที่นำเข้าข้อมูล มาตอบแบบวัดการรับรูของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT  โดยแสกน QR CORD ที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน