ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาปีป้าย
  รายละเอียด :

ภาษีป้าย   เป็นภาษีที่จัดเก็บป้าย   อันหมายถึงแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือ  ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้  หรือ  โฆษณาการค้า หรือ  กิจการอื่น  เพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือหรือโฆษณาไว้ที่ที่วัตถุใด  ๆ  ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายการที่เขียนแกะสสักจารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น  ๆ 

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

-  เป็นผู้เจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ  ภ.ป.๑  ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคมของทุกปี

-  กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่  จะต้องยื่น  ภ.ป.๑  ภายใน  ๑๕  วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใหม่

การชำระเงินค่าภาษี

-  ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน  ๑๕  วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินหรือชำภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้

อันตราค่าภาษีป้าย

-  ป้ายประเภทที่  ๑  หมายถึง ป้ายที่มีตัวอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา  ๓  บาท  ต่อ  ๕๐๐  ต่ารางเซนติเมตร

-  ป้ายประเภทที่ ๒  หมายถึง  ป้ายที่มีตัวอักษรไทยป่นอักษรต่างประเทศ  หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา  ๒๐  บาท ต่อ ๕๐๐  ตารางเซตติเมตร

-  ป้ายประเภทที่  ๓  หมายถึง  ป้ายที่ไม่อักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด  ๆ  หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดอัตรา  ๔๐  บาทต่อตารางเซนติเมตร 

-  เมื่อคำนวนพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ  ๒๐๐  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  ๒๐๐  บาท

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด

-  ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  ๑๐  ของค่าภาษี

-  ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระภาษีภายในกำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่ม  อีกร้อยละ  ๒  ของค่าภาษี

-  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้  ณ ที่ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1708 คน