คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : คู่มือการให้บริการประชาชน
  รายละเอียด :

คู่มือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

-การรับชำระภาษีป้าย

-การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1472 คน