ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารฝึกอบรมวิทยากร ครู ก. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองยะลาว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ลงมติรับทราบตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอและให้หน่วยงานของรัฐบาลสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดทั้งดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน

เพื่อให้ อปท.ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือและช่วยเหลือแก่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑.สำเนาเอกสารคำบรรยายและเอกสารฝึกอบรมวิทยากรครู ก. เพื่่อแจกจ่ายให้แก่วิทยากร ครู ค.ในแต่ละพื้นที่ของ อปท.โดยสามามารถดาวน์โหลดเอกสารตันฉบับได้ที่ เว็ปไซด์  http://cdc.parliament.go.th.

๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญผ่านระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะของหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ อปท. ซึ่งสามารถดาวท์โหลดไฟล์เสียงได้ที่ เวปไซด์ http://cdc.parliament.go.th

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1464 คน