ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาการเปิด - ปิด ด่านตรวจ - จุดสกัด ข้ามเขตจังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 พ.ค. 2564
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 พ.ค. 2564
3 รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 เม.ย. 2564
5 ประกาศการส่งเสริมกิจกรรม"บ้านรักการอ่าน" ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 มี.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 มี.ค. 2564
7 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 มี.ค. 2564
8 เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลใสสะอาด 2564” ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 มี.ค. 2564
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 มี.ค. 2564
10 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45