ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1233
20 ก.ค. 2563
112 การสร้างการรับรูู้และภูมิคุ้มกันยาเมพติดในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ให้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด) ดาวน์โหลดเอกสาร
1289
10 ก.ค. 2563
113 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1235
29 มิ.ย. 2563
114 ประกาศแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1435
11 มิ.ย. 2563
115 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1283
02 มิ.ย. 2563
116 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
1289
21 พ.ค. 2563
117 ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ดาวน์โหลดเอกสาร
1311
19 พ.ค. 2563
118 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกรกะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1316
14 พ.ค. 2563
119 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2563
1290
08 พ.ค. 2563
120 การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1310
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53