ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
1328
21 พ.ค. 2563
132 ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ดาวน์โหลดเอกสาร
1365
19 พ.ค. 2563
133 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกรกะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1363
14 พ.ค. 2563
134 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2563
1333
08 พ.ค. 2563
135 การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1359
01 พ.ค. 2563
136 กิจกรรมแสดงเจตนารมย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1368
30 เม.ย. 2563
137 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1282
26 เม.ย. 2563
138 ประชาสัมพันธ์วิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์ เยี่ยวยาเงิน 5,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
1375
20 เม.ย. 2563
139 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1282
16 เม.ย. 2563
140 ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1330
14 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54