ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
1313
04 มิ.ย. 2562
162 มาตรการการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
1307
04 มิ.ย. 2562
163 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
1310
04 มิ.ย. 2562
164 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1305
04 มิ.ย. 2562
165 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
1293
27 พ.ค. 2562
166 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
1297
17 พ.ค. 2562
167 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
1285
13 พ.ค. 2562
168 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
1307
10 พ.ค. 2562
169 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2562
1301
07 พ.ค. 2562
170 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1316
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53