ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
24 ม.ค. 2565
12 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 ม.ค. 2565
13 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
93
17 ม.ค. 2565
14 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
98
14 ม.ค. 2565
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
14 ม.ค. 2565
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ม.ค. 2565
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
14 ม.ค. 2565
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ม.ค. 2565
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
14 ม.ค. 2565
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54