ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
1375
08 ส.ค. 2560
242 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2560
1374
03 ส.ค. 2560
243 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
1366
25 ก.ค. 2560
244 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
1360
12 ก.ค. 2560
245 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
1347
03 ก.ค. 2560
246 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1391
15 มิ.ย. 2560
247 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
1350
14 มิ.ย. 2560
248 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1358
10 มิ.ย. 2560
249 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1334
01 มิ.ย. 2560
250 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1396
20 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54