ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2559
1311
01 ส.ค. 2559
262 ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารฝึกอบรมวิทยากร ครู ก. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
1413
22 ก.ค. 2559
263 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) LPA ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1301
14 ก.ค. 2559
264 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
1310
04 ก.ค. 2559
265 ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1306
28 มิ.ย. 2559
266 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1307
28 มิ.ย. 2559
267 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มิถุนายน 2559
1321
07 มิ.ย. 2559
268 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2559
1312
03 มิ.ย. 2559
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1307
12 พ.ค. 2559
270 การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1315
23 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53