ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2553
1736
24 มี.ค. 2553
512 กิจกรรมค่ายยุวชนตำบลลิดลภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553
1769
22 มี.ค. 2553
513 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1629
02 ก.พ. 2553
514 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1566
02 ก.พ. 2553
515 ประชาสัมพันธ์โครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1589
29 ม.ค. 2553
516 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1806
22 ต.ค. 2552
517 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1720
16 ต.ค. 2552
518 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1792
25 ก.ย. 2552
519 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลลิดลร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณศาสนสถาน (มัสยิด) ในเขตตำบลลิดล
1606
14 ก.ย. 2552
520 ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน ปี พ.ศ.2552 ประจำเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2552
1665
01 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54