ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่องระเบัยบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1092
24 พ.ย. 2563
82 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
1285
18 พ.ย. 2563
83 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
1286
03 พ.ย. 2563
84 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1297
03 พ.ย. 2563
85 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
1291
03 พ.ย. 2563
86 มาตรการครวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1303
03 พ.ย. 2563
87 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1281
03 พ.ย. 2563
88 มาตรการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
1294
03 พ.ย. 2563
89 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนิการพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1307
12 ต.ค. 2563
90 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1282
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53