ข่าว : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

รายละเอียด  : ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี 2561 ซึ่งมีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ลิดล ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ที่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้้
     
- ยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
- ยื่นแบบภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
     
- ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม 2561 และชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือน เมษายน พ.ศ.2561
     
ผู้แจ้งข่าว : บุญณ์สิกา บุญธรรม ประกาศเมื่อ :
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.