ข่าว : ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564

รายละเอียด  : ให้ผู้มีที่ดินในเขต อบต.ลิดล ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ภายในเดือน มกราคม พ.ศ.2561
     
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
     
1.สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3 ก./นส.3/หรือ สค.1
     
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน)
     
4.หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฯและผู้รับมอบฯ(กรณีไม่มายื่นด้วยตัวเอง)
     
5.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีล่าสุด



ผู้แจ้งข่าว : บุญณ์สิกา บุญธรรม ประกาศเมื่อ :
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.