ข่าว : ช่อลทางการตอบแบบวัดการรับรูู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

รายละเอียด  : อเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
     
วิธีเข้าตอบแบบสอบถามแสกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง
     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (สำหรับบุคคลภายนอก)ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด ประกาศเมื่อ :
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.